Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Inschrijven

1. Inschrijven kan gedurende het hele jaar via www.muziekkunde.nl of via een inschrijfformulier die is aangereikt door een docent van Muziekkunde.

2. De plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst, waarna de leerling/cursist of ouder/verzorger een bevestiging van de inschrijving ontvangt.

3. Zodra de cursist een plaatsbevestiging ontvangt, ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

4. Tot drie weken voor aanvang van een cursus of workshop kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het lesgeld in rekening gebracht.

5. Bij onvoldoende aanmeldingen zal de cursus of workshop niet doorgaan. Indien dan al het lesgeld is betaald zal dit binnen twee weken worden terugbetaald.

6. De lesprijs kan per lesseizoen worden aangepast.

7. Na inschrijving gaat de leerling akkoord met de algemene voorwaarden.

8. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.


Prijzen en betaling

1. Proeflessen en losse lessen worden per les contant betaald.

2. De 10-rittenkaart kan in 1 of 4 termijnen worden voldaan.

3. De 10-rittenkaart is vanaf aankoop 3-6 maanden geldig, afhankelijk van de afspraken die de cursist met Muziekkunde heeft gemaakt .

4. Het zanglespakket van 20 lessen kunnen in een keer of in vijf termijnen worden voldaan.

5. Het zanglespakket van 40 lessen kunnen in een keer of in twaalf termijnen worden voldaan.

6. Het songwritinglespakket van 10 lessen kunnen in een keer of in drie termijnen worden voldaan.

7. Het songwritinglespakket van 20 lessen kunnen in een keer of in vijf termijnen worden voldaan.

8. Indien niet of niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de zanglessen of songwritinglessen worden stopgezet. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft hierbij wel gehandhaafd.  Voor leerlingen/cursisten vanaf 21 jaar geldt een wettelijke btw-lesgeldverhoging van 6% of 21% op de gehanteerde tarieven.

9. Tenzij er anders in een offerte is afgesproken is de offerte leidend.

10. Muziekkunde kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij wangedrag of een betalingsachterstand. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan.


Afwezigheid docent

1. Wanneer lessen die wegens ziekte van de docent niet doorgaan wordt samen met de leerlingen gezocht naar een vervangende lesdag.

2. Wanneer dit niet lukt heeft de leerling recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld.

3. Bij afwezigheid van de docent door bijvoorbeeld een optreden of workshop zal de docent zorg dragen voor een vervangende lesdag of een invaldocent.


Verhinderd

1. Wanneer de leerling/cursist om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesuur, dient hij of zij zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les per e-mail of sms af te melden bij de docent.

2. De gemiste les kan binnen drie weken worden ingehaald vanaf het betreffende lesmoment. De leerling dient hier zelf contact over op te nemen met de docent. Wordt deze les niet benut binnen drie weken, wordt deze als gegeven beschouwd.

3. Bij een latere afmelding dan 24 uur worden de kosten van de les in rekening gebracht of vervalt deze. Dit geldt ook voor een gereserveerde losse les.

4. Wanneer er een student bij de duo les afwezig is wordt de betreffende les wel in rekening gebracht (duo partner volgt dan alleen de betreffende zangles).

5. Er wordt geen restitutie verleend bij niet gebruikte lessen.

6. Als de leerling te laat aankomt in de les, wordt dit niet gecompenseerd met uitloop.


Opzeggen/beƫindiging

1. In geval van de lespakketten van 40 lessen lopen de lesseizoenen van september t/m februari en maart t/m augustus. Indien de leerling tussentijds wenst op te zeggen dient dit 3 weken voorafgaand het eindigen van het lesseizoen schriftelijk dan wel per e-mail te worden aangegeven.

2. Bij een niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor eenzelfde periode.

3. Opzegging geeft geen ontheffing van de betalingsplicht van het lesgeld over het lopende zangtermijn. Er wordt geen restitutie verleend.

4. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk indien er sprake is van een speciale gebeurtenis zoals een verhuizing of wanneer er sprake is van langdurige ziekte. Dit dient schriftelijk of per e-mail te worden aangegeven.

5. Tussentijds opzeggen van kortdurende lespakketten (10 of 20 lessen) of cursussen is niet mogelijk. Er wordt geen restitutie verleend.


Beeldmateriaal en aansprakelijkheid

1. De leerling/cursist dan wel ouder/verzorger van leerling of cursist geeft hierbij toestemming om beeldmateriaal, waar de leerling/cursist op voorkomt, te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

2. Muziekkunde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging van eigendommen van de leerling. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

3. Schade veroorzaakt door leerlingen en/of meegenomen gasten wordt verhaald op de betreffende persoon.


Vakanties

1. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen wordt in principe geen les gegeven. In de zomervakantie bestaat wel de mogelijkheid om, voor het dan geldende tarief, losse lessen te volgen. De locatie waar les wordt gegeven kan tijdens de zomervakantie anders zijn.


Google Analytics

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie 'gegevens delen' in Google Analytics is uitgezet.

MUZIEKKUNDE

Muziek vanuit het hart ontwikkelt door kennis & passie door en voor muziek.

Copyright @ 2018 Muziekkunde.

All rights reserved. | Algemene voorwaarden | Sitemap

CONTACT


E-mail: info@muziekkunde.nl


Tel: (+31) 06 18 39 19 34